Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JN za izvedbo mentorskega programa ter strokovne delavnice

Predmet javnega naročila je izvedba mentoriranj za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in vključeni v program Trampolin 2018.

Opis projekta:

Naziv projekta:
JN za izvedbo mentorskega programa ter strokovne delavnice
Začetek projekta:
16 mar 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Ekipe ali podjetja bodo potrebovala dodatno mentorsko podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje  od aprila 2018 do septembra 2018. Ponudnik bo izvedel svetovanja v obsegu 200 ur različnim ekipam ali podjetjem v obsegu med 20 in 70 ur/podjetje. Mentoriranje mora trajati najmanj za čas trajanja Trampolina oziroma najmanj 3 mesece.  Ponudnik mora zagotoviti svetovanje iz vseh spodaj naštetih področij:
- validacija ideje, testiranje trga,
- razvoj poslovnega modela,
- razvoj in oblikovanje ekipe,
- razvoj produkta,
- poznavanje IT tehnologij,
- strategija vstopa na trg.

Naročilo zajema tudi izvedbo ene delavnice na temo ABC startupa, ki bo izvedena v okviru startup vikenda, predvidoma 5. 5. 2018. Delavnica mora trajati najmanj 4 šolske ure, ciljna skupina so potencialni podjetniki (dijaki s podjetniško idejo). Po izvedbi delavnice je potrebno pripraviti pisno poročilo.

Svetovanja se bodo izvajala v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje ali ekipo voditi dnevnik mentoriranj, pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo ter skleniti poseben sporazum s podjetjem ali ekipo o mentoriranju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje
Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila (svetovanje ali drugo poslovno svetovanje) in ima najmanj deset (10) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na eno ali več zgoraj navedenih področij svetovanja start:up podjetjem. Za start:up podjetje se šteje podjetje, ki v času svetovanja ni bilo starejše od treh let in ima inovativno idejo s potencialom rasti. Za startup ekipo se šteje posameznik ali ekipa s podjetniško idejo.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro mentoriranja, za 1 delavnico in skupno končno ceno za 200 ur mentoriranja in eno delavnico.

K obrazcu ponudba ponudnik priloži svoj življenjepis.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno srede, 4.4.2018 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si


Karla Sitar, direktorica