Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO SVETOVANJA

SAŠA inkubator, d.o.o. objavlja Javno naročilo za izvedbo svetovanja ekspertov v okviru projekta SIO 2018-2019.

Opis projekta:

Naziv projekta:
JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO SVETOVANJA
Začetek projekta:
25 jun 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet javnega naročila je izvedba specialističnega svetovanja za ciljno skupino  start up podjetje, ki je član SAŠA inkubatorja in je bil na podlagi presoje idej vključen v svetovanje. 

Ponudnik bo izvedel specialistično svetovanje v obsegu od 20 – 50 ur na podjetje. Točen obseg ur bo določne skupaj s podjetjem in skladno s potrebami.

Iščejo se specialistična svetovanja iz naslednjih sklopov - področij:
• Pravno svetovanje (pogodbe o sodelovanju, vstopi lastništev v podjetje itd.)
• Vstop na tuje trge (ZDA)
• Digitalni marketing in lansiranje produkta na trg.

Ponudnik lahko da ponudbo na 1 ali več sklopov.

Svetovanja se bodo izvajala v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru. Izbrani ponudnik bo moral za podjetje voditi dnevnik ekspertnih svetovanj, pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo.

Aktivnosti SAŠA inkubatorja v okviru operacije SIO SAŠA 2018-19 sofinancirata Republika Slovenija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.


Pogoji za sodelovanje
Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila (svetovanje ali drugo poslovno svetovanje) in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na eno ali več zgoraj navedenih področij svetovanja podjetjem. 

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro mentoriranja.

K obrazcu ponudba ponudnik priloži svoj življenjepis, razen, če je že vpisan v bazo mentorjev pri SAŠA inkubatorju d.o.o..


Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.


Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno ponedeljka, 9.7.2018 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si 


Karla Sitar, direktorica