Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Javno naročilo Podjetniški Trampolin 2018

Objavljamo javno naročilo za izvedbo podjetniške šole Trampolin 2018.

Opis projekta:

Naziv projekta:
Začetek projekta:
23 jan 2018
Namen uporabe:
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Predmet naročila je izvedba sedmih (7) strokovnih delavnic, ki bodo potekale 1 x tedensko v prostorih SAŠA inkubatorja, PC Standard, Velenje.  Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure.  Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo samo ene spodaj naštetih delavnic:

1. Poslovni model, 5. 4. 2018
Vsebina: Identifikacija problema, ki ga določena ideja rešuje in testiranje poslovne ideje. Osnove vitkega podjetništva in bussiness model canvas.

2. Raziskava trga in testiranje ideje, 12. 4. 2018
Vsebina: Preverjanje poslovne ideje in poslovnega modela.  Razvoj MVP-ja.

3. »Storytelling«, 19. 4. 2017
Vsebina: Spoznavanje metod za grajenje zgodbe prodajnega izdelka ali storitve.

4. »Growth hacking«, 26. 4. 2018
Vsebina: Osnove start:up marketinga in spoznavanje metod za  rast števila uporabnikov.

5. Uporaba podatkov za poslovno odločanje, 3. 5. 2018
Vsebina: Kako zbrati kakovostne podatke in jih kvalitetno analizirati ter interpretirati.

6. Prodaja, 10. 5. 2018
Vsebina: Metode in orodja za učinkovito prodajo storitve ali izdelka na trgu.


7. Priprava na javni nastop, 31. 5. 2018
Vsebina: priprava najboljših 6 ekip na pitch, javni nastop pred investitorji.

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice. 

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na svetovanje, predavanje ali mentoriranje start:up podjetjem ali potencialnim podjetnikom, za katerega bo oddal ponudbo.  Ponudnik mora k ponudbi priložiti kratek življenjepis  z referencami. Za start:up podjetje se šteje podjetje, ki v času svetovanja ni bilo starejše od treh let in ima inovativno idejo s potencialom rasti.
Za potencialne podjetnike se šteje posameznik ali ekipa, ki ima podjetniško idejo.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Naročnik si pridržuje pravico do razveljavitve javnega naročila oz. da ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov. Javno naročilo je vezano na razpis in EU sredstva, zato bo naročnik  v primeru neodobrenih EU sredstev, izvedel svetovanja v omejenem obsegu oz. se bo obseg storitev prilagodil finančnim zmožnostim naročnika.


Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.


Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 23. 2. 2018 do 10. ure po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 051 325 680 (Karla Sitar) ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si.