Spodbujamo podjetništvo!

Projekti in razpisi Saša inkubator d.o.o.

Iščemo podjetniške mentorje SAŠA inkubatorja

Predmet javnega povabila je vpis podjetniških mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, v bazo podjetniških mentorjev in svetovalcev SAŠA inkubatorja, ki bodo vključeni v izvedbo mentorskega programa za startup podjetja (B5) in mentorskega programa za pripravo podjetij za rast in prestop v inovativno podjetništvo (B7). Vpis v bazo podjetniških mentorjev se izvaja v okviru izvajanja podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«.

Opis projekta:

Naziv projekta:
JAVNO POVABILO ZA VPIS V BAZO PODJETNIŠKIH MENTORJEV SAŠA INKUBATORJA
Začetek projekta:
20 jul 2017
Namen uporabe:
Mentorstvo za zagonska podjetja ali ekipe in inovativna podjetja s potencialom rasti
Osnovne karakteristike:
Nazaj na projekte

Namen oblikovanja mreže mentorjev je ponuditi kakovostnejše izvajanje podjetniških programov SAŠA inkubatorja ter udeležencem programov zagotoviti hitro in kakovostno obravnavo. Namen mentorskega programa je, s pomočjo mentorjev,  pospešiti razvoj podjetniških idej in zagonskih podjetij, ki so bila izbrana na podlagi presoje idej ali so se v mentorski program uvrstila na podlagi uspešnega zaključka katerega od programov SAŠA inkubatorja ter spodbuditi inovativna podjetja v regiji za rast.

Zagonsko podjetje, ekipa ali inovativno podjetje si izmed nabora oziroma baze mentorjev izbere mentorja ali več mentorjev iz različnih področij. Posamezni mentor lahko sodeluje v več podjetjih ali ekipah hkrati, če bo izbran s strani podjetnika ali podjetniške ekipe.

Mentoriranje bo praviloma potekalo na lokaciji SAŠA inkubatorja ali na lokaciji podjetja. SAŠA inkubator bo skrbel za koordinacijo.

Obseg mentoriranja

A. Mentoriranje zagonskega podjetja ali ekipe zajema:
• prenos specifičnih izkušenj,
• prenos znanja,
• prenos socialnih povezav,
kar bo podjetju ali ekipi omogočilo uspešen nadaljnji razvoj podjetja ali podjetniške ideje. O mentoriranju se pripravi zapisnik in preda SAŠA inkubatorju.

B. Mentoriranje inovativnega podjetja za pripravo na rast zajema, poleg svetovanja in prenosa znanja še:
• pripravo poslovnega modela ali
• pripravo analize s specifičnega področja ali
• pripravo strategije z opredeljenimi aktivnostmi in viri,
kar bo podjetju v podporo pri hitrejši rasti in prestopu v inovativno podjetništvo.

Mentor se lahko prijavi za izvedbo mentorstva za eno ali več področij. SAŠA inkubator lahko iz vsakega področja izbere več mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje.  

Mentoriranje bo potekalo predvidoma na sledečih področjih:
1. Razvoj produkta
2. Validacija, poslovni model
3. Promocija in trženje, spletni marketing
4. Pravno področje
5. Davčno-finančno področje
6. Kadrovsko svetovanje in delovno pravna zakonodaja
7. Zaščita intelektualne lastnine
8. Organizacija procesov v podjetju, oblikovanje timov
9. Razpisi in prijava projektov
10. Komuniciranje, javno nastopanje, pitching
11. IKT
12. Tuji trgi in internacionalizacija.

Mentor lahko pri prijavi doda novo področje, ki zgoraj ni opredeljeno, in je povezano z razvojem, rastjo in potrebami podjetij.

Obdobje vpisa in podatki o mentorju

Mentor je v bazo mentorjev SAŠA inkubatorja vpisan do preklica.
Mentorski program bo potekal od izbora mentorjev (predvidoma začetek avgusta 2017) do najkasneje 22. decembra 2017.

V bazi bodo zbrani naslednji podatki:
• Ime in priimek mentorja ter podjetje (v kolikor ga mentor ima)
• Kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov, spletna stran, če obstaja)
• Področje mentoriranja in za kateri mentorski program
• Reference mentorja
• Fotografija mentorja (v jpg formatu)

Mentor z oddajo vloge na to javno povabilo soglaša, da se v javni bazi mentorjev objavijo naslednji podatki:
• Ime in priimek ter podjetje (v kolikor ga mentor ima)
• Področje mentoriranja
• Fotografija mentorja

SAŠA inkubator ostale osebne podatke mentorjev ne objavlja in jih varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

Pogoji za sodelovanje

Mentor je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je specialist za posamezno področje
v skladu z objavljenim javnim pozivom.

Pogoji za mentorja so:
•  vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja s specifičnega področja,
•  najmanj tri (3) reference v zadnjih treh (3) letih, ki so vezane na svetovanje, predavanje ali mentoriranje podjetjem ali potencialnim podjetnikom, s področja, za katerega bo oddal prijavo. 

Mentor lahko svoje storitve opravlja preko svojega podjetja, podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z delovno-pravno zakonodajo.

Prijava

Javno povabilo je odprto do preklica.  

Prijave za mentoriranje se oddajo po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si.

Prijava naj vsebuje:
• Izpolnjen prijavni obrazec (word)
• Izpolnjen in podpisan obrazec (pdf)
• Fotografijo mentorja v (jpg)

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 051 325 680 (Karla Sitar) ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si.

Namen oblikovanja mreže mentorjev je ponuditi kakovostnejše izvajanje podjetniških programov SAŠA inkubatorja ter udeležencem programov zagotoviti hitro in kakovostno obravnavo. Namen mentorskega programa je, s pomočjo mentorjev,  pospešiti razvoj podjetniških idej in zagonskih podjetij, ki so bila izbrana na podlagi presoje idej ali so se v mentorski program uvrstila na podlagi uspešnega zaključka katerega od programov SAŠA inkubatorja ter spodbuditi inovativna podjetja v regiji za rast.